AHDT
Alaska-Hawaii Daylight Time
GMT -9
CKT
Cook Island Time
GMT -10

Time Difference

Alaska-Hawaii Daylight Time is 1 hour ahead of Cook Island Time
So 3:00 am03:00 in AHDT is 2:00 am02:00 in CKT

3:00 am03:00 Alaska-Hawaii Daylight Time (AHDT). Offset UTC -9:00 hours
2:00 am02:00 Cook Island Time (CKT). Offset UTC -10:00 hours

3:00 am03:00 AHDT / 2:00 am02:00 CKT

AHDT CKT
12am (midnight) 11pm
1am 12am (midnight)
2am 1am
3am 2am
4am 3am
5am 4am
6am 5am
7am 6am
8am 7am
9am 8am
10am 9am
11am 10am
12pm (noon) 11am
1pm 12pm (noon)
2pm 1pm
3pm 2pm
4pm 3pm
5pm 4pm
6pm 5pm
7pm 6pm
8pm 7pm
9pm 8pm
10pm 9pm
11pm 10pm
0:00 23:00
1:00 0:00
2:00 1:00
3:00 2:00
4:00 3:00
5:00 4:00
6:00 5:00
7:00 6:00
8:00 7:00
9:00 8:00
10:00 9:00
11:00 10:00
12:00 11:00
13:00 12:00
14:00 13:00
15:00 14:00
16:00 15:00
17:00 16:00
18:00 17:00
19:00 18:00
20:00 19:00
21:00 20:00
22:00 21:00
23:00 22:00